Adatvédelem

TÁJÉKOZTATÁS

személyes adatok békéltető testületi eljárással összefüggő kezeléséről

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (a továbbiakban: „Békéltető Testület”) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: „Kamara”) mellett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján működő független szervezet, amelynek célja, hogy a fogyasztói jogvitákat bírósági eljáráson kívül, hatékonyan, lehetőleg mindkét fel megelégedésére rendezze.

A fogyasztó a békéltető testület eljárásának kezdeményezésekor megadja személyes adatait, s személyes adatkezelés történik az eljárással érintett gazdálkodó szervezet kapcsolattartói tekintetében is. Az adatok kezeléséről a következők szerint adunk tájékoztatást.

 

A személyes adatok kezelője: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.), a Békéltető Testület elnöke.

A személyes adatok kezelésének célja: a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli megoldása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat ellátáshoz szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: fogyasztó neve, lakcíme vagy tartózkodási helye, e-mail címe, telefonszáma, az érintett gazdálkodó szervezet kapcsolattartójának neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatok címzettjei: az adatokat adatfeldolgozónak nem adjuk át. Az adatokat kizárólag a Kamara erre felhatalmazott munkatársai, a Békéltető Testület eljáró tagjai, a fogyasztó és a jogvitával érintett gazdálkodó szervezet ismerheti meg.  Amennyiben az eljárás során a vállalkozás megsérti az együttműködési kötelezettségét, a Békéltető Testület e tényről, a kihirdetett és írásba foglalt döntéssel/határozattal/ajánlással – amelyben szerepelnek a fogyasztó és a vállalkozás adatai is, értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot.  Amennyiben a vállalkozás válasziratot nem küld, és megjelenési kötelezettsége ellenére meg sem jelenik a meghallgatáson, adatai a Békéltető testület honlapján kerülnek a tárgyévet követő év végéig közzétételre (Fgytv. 36/B. §).

Hasonló az eljárás az ajánlást nem teljesítő vállalkozás esetében is [Fgytv. 36. § (1) bekezdés], valamint a kézbesítési vélelem közzétételekor is [Fgytv. 33. § (6) bekezdés].

Az adatkezelés időtartama: az eljárás megindításától számított 5 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatszolgáltatás a fogyasztó részéről önkéntes, ennek elmaradása esetén nem folytatja le az eljárást a Békéltető Testület. A vállalkozásokat a fogyasztóvédelmi törvény alapján együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Ennek megsértése esetén a Békéltető Testület a kötelességsértésről tájékoztatja a fogyasztóvédelmi hatóságot, illetve a honlapján közzéteszi a törvény által előírt adatokat.

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait a Kamara és a Békéltető Testület kezeli)

  1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. kérelmezheti azok helyesbítését,
  3. kérelmezheti azok törlését,
  4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
  5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
  6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.

Jogorvoslat:

  • Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával fordulhat az Adatkezelőhöz a megadott elérhetőségeken.
  • Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu